فضای زنان بین‌‌الملل (International Women Space) کنفرانسی دو روزه را همراه با شش پنل برگزار می‌کند که به تجربه‌ی زنان در آلمان می‌پردازد: زنانی که به عنوان کارگر مهمان به آلمان غربی آمدند، آنهایی که به عنوان کارگر قراردادی به آلمان شرقی رفتند، آنهایی که به عنوان پناهنده و مهاجر به آلمان متحد آمدند و یا زنان آلمانی که در معرض راسیسم (نژادپرستی) قرار گرفته‌اند. 

ادامه

>>>